Гел дезинфектант за ръце и кожа 1л. PACHICO AHD GEL

20.50 лв.

Направи запитване
Описание

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Биоцидът е с бактерицидно действие, като областта на приложение е хигиенна
дезинфекция на ръце.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Биоцидът се използва неразреден. Не по малко от 3мл или достатъчно количество от
него се втриват в продължение на 60 секунди в кожата на сухи ръце така, че те да останат влажни през времето на експозиция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

H225 Силно запалими течност и пари

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

  • 210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване.
  • Тютюнопушенето забранено
  • P233 Съдът да се съхранява плътно затворен
  • Р243 Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество
  • Р280 Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице
  • Р303+Р361+Р353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА или косата незабавно свалете цялото замърсено облекло.Облейте кожата с вода/ вземете душ
  • Р403+Р235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно
  • Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба

СРОК НА ГОДНОСТ

2 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.
Прочетете внимателно листовката преди употреба.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Гел дезинфектант за ръце и кожа 1л. PACHICO AHD GEL“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *