Препарат за дезинфекция на ръце и кожа 1л. PACHICO AHD

Направи запитване
  Описание

  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Биоцидът е с бактерицидно вкл. туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/HIV, Herpes simplex тип 1 и 2, Rota virus), фунгоцидно действие, като областите на приложение са:

  • хигиена и дезинфекция на ръце
  • хирургична дезинфекция на ръце
  • дезинфекция на кожа преди медицински манипулации

  ДОЗИРОВКА И ЕКСПОЗИЦИЯ

  Хигиенна дезинфекция на ръце

  • бактерицидно и фунгицидно действие – 3мл. – 30сек.
  • туберкулоцидно действие – 2х3мл. – 60 сек.

  Хирургична дезинфекция на ръце

  • бактерицидно,вкл.туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие – 2х3мл. – 2х2,5мин.
  • тип 1 и 2, Herpes simplexRota virus – обливане до изсъхване – 1,5мин.
  • профилактика на HBV/HIV – 3х3мл – 3х1мин
  • при риск от HBV/HIV – 3х3мл – 5мин(2+2+1)

  НАЧИН НА УПОТРЕБА

  Втриване в кожата на ръцете от биоцида, който е готов за употреба. Дезинфекция на кожа преди медицински манипулации – чрез обтриване на кожата с тампон, обилно напоен с биоцида до изсъхване при експозиционно време 1 минута (бактериоцидно и фунгоцидно действие)

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

  Н225 Силно запалими течности и пари
  H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
  Н336 Може да предизвика сънливост и световъртеж

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

  • P210 Да се пази от топлина/искри/, открит пламък, нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено
  • P260 Не вдишвайте изпарения/аерозоли
  • Р280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила ,предпазна маска
  • Р305+Р351+Р338+Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
  • Р403+Р235 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен
  • Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба

  ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

  3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място. Прочетете внимателно листовката преди употреба.

  САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

  Отзиви

  Все още няма отзиви.

  Напишете първия отзив за „Препарат за дезинфекция на ръце и кожа 1л. PACHICO AHD“

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *