Препарат изплакващ за миялна машина 10кг 2025 /10 PKM RINSE

68.00 лв.

Направи запитване
Описание

Препарат изплакващ за миялна машина 10кг.

Предназначение: Високо концентриран професионален продукт, предназначен за неутрализиране на основния детергент по време на изплакващия цикъл. Бързо подсушаване и изключително добро гланциране на съдове и прибори.
Ефективен в мека и твърда вода.

Дозировка:  Работният разтвор в зависимост от различни фактори се дозира 0,1-0,6 мл. на литър вода. Работната температура е 80-85О С. Използва се като добавка при изплакващия цикъл на миялни машини с дозиращо оборудване или ръчно.Продуктът е достатъчно добър и при работа в много твърда.

Характеристика: Бистра розова течност с характерен цвят и аромат, напълно разтворим във вода.
Екологична информация: В съответствие с европейските изисквания за почистващи детергенти, активните компоненти са над 98% биоразградими.

Предупреждения за опасност: H319 – Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Препоръки за безопасност:
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.

P404 Да се съхранява плътно затворен.

P210 Да се пази от топлина/ искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.

P262 Да се избягва контакт с очите, кожата и облеклото.
P305+P351+P313 При контакт с очите, промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Потърсете медицинска помощ.

Ph (конц): 3

Състав: <15% нейоногенни ПАВ, ≥5-<15 % лимонена киселина; < 5% пропан-2-ол, аромат, багрило.

Опаковка:  10, 20 кг. пластмасови туби

Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригинална опаковка на сухо място.
Произход: България, по лиценз на PUDOL Германия

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА ! 

Допълнителна информация

Марка