Препарат основен/измиващ за миялна машина 25кг 2020 PMK UNIVERSAL

115.00 лв.

Направи запитване
Описание

Препарат основен/измиващ за миялна машина 25кг.

Предназначение:  Висококонцентриран детергент за професионално измиване и дезинфекция на прибори при основен цикъл на миялни машини. Подходящ е за среден и голям тип миялни машини (пр.тунелни). Ефективен при твърда и мека вода, изключително икономичен за използване. При изплакване използвайте PKM изплакващ препарат.

Дозировка: В зависимост от замърсяването и твърдостта на водата се работи при 2-6 гр. на литър вода. Работна температура 55-65О С. Използват се с дозиращо оборудване или ръчно.
Характеристика: Бистра светло жълтеникава течност, специфичен мирис на хлор.Напълно разтворима във вода.
Екологична информация:  В съответствие с европейските изисквания за почистващи детергенти, активните компоненти са над 98% биоразградими.

Предупреждения за опасност: EUH031 При контакт с кисели се отделя токсичен газ.
H314 – Причинява тежки изгарания на кожата и сериозно увреждане на очите.

Препоръки за безопасност:

P40Да се съхранява под ключ.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P305+P351+P33При контакт с очите, промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P314 При неразположение потърсете медицинска помощ.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в специален съд.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
рН: (конц.) = 13.5
Състав: < 5% NTA, ≥5-<15% натриева основа, вода.

Опаковка: 12.5, 25 кг. пластмасови туби

Срок на годност: 18 месеца. Съхранявайте в оригинална опаковка на сухо място.
Произход: България, по лиценз на PUDOL Германия

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА ! 

Допълнителна информация

Марка